Договір оферти на надання психологічних послуг

Цей Договір оферти (далі - "Договір") є публічною офертою, укладеною між Фізичною Особою Підприємцем Волошина Оксана Євгенівна, Центр Сомнотерапії, психологом-сомнотерапевтом, який надалі буде іменуватися "Виконавець", з одного боку, та будь-якою фізичною особою, яка здійснила акцепт цієї оферти, з іншого боку.

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов'язується надавати консультаційні, освітні та\чи психологічні послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.
1.2. Перелік консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг, які надає Виконавець, а також їх вартість, представлені на веб-сайті Виконавця (son.lviv.ua).

2. Порядок укладення Договору
2.1. Договір вважається укладеним з моменту акцепту цієї оферти Замовником.
2.2. Акцепт оферти здійснюється шляхом направлення Замовником заявки на отримання консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг у формі, представленій на веб-сайті Виконавця.

3. Права та обов'язки сторін
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Здійснювати консультаційні, освітні та\чи психологічні послуги згідно з умовами цього Договору.
3.1.2. Отримувати від Замовника плату за надані консультаційні, освітні та\чи психологічні послуги.
3.1.3. Відмовитися від надання консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг Замовнику у разі порушення ним умов цього Договору.
3.2. Замовник має право:
3.2.1. Отримувати від Виконавця консультаційні, освітні та\чи психологічні послуги відповідно до умов цього Договору.
3.2.2. Вимагати від Виконавця якісного надання консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг.
3.2.3. Відмовитися від отримання консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг у будь-який момент, повідомивши про це Виконавця письмово.

4. Вартість та оплата консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг
4.1. Вартість консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг визначається на веб-сайті Виконавця.
4.2. Оплата консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний на веб-сайті.
4.3. Оплата консультаційних, освітніх та\чи психологічних послуг вважається здійсненою з моменту надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну Замовника внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося з вини Замовника.
5.3. Замовник несе відповідальність за надання Виконавцю достовірної інформації про себе та свій стан здоров'я.

6. Термін дії Договору
6.1. Цей Договір діє з моменту його укладення до моменту його розірвання за згодою сторін або з ініціативи однієї з сторін.
6.2. Сторона, яка бажає розірвати цей Договір, зобов'язана повідомити про це іншу сторону письмово не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати розірвання.

7. Вирішення спорів
7.1. Усі спори, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. Інші положення
8.1. Цей Договір укладено українською мовою.
8.2. До цього Договору застосовується законодавство України.
8.3. У разі виникнення питань щодо цього Договору, Замовник може звернутися до Виконавця за адресою електронної пошти [адреса електронної пошти], вказаною на веб-сайті Виконавця.

9. Реквізити Виконавця
ФОП Волошина Оксана Євгенівна, психолог-сомнотерапевт
Україна, місто Львів, район Львівський,
село Лисиничі, вулиця Тракт Глинянський, будинок № 1Б, квартира № 44
ІПН 2685620222
тел. +380673100770
електронна адреса - centrsnu@gmail.com

10. Дата укладення Договору
10.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту акцепту оферти Замовником. Дата акцепту вважається датою укладення Договору.

З цим Договором погоджуюсь:
[Заповнити місце для підпису Замовника]

Цей договір оновлено 19.06.2024р.